COMUNICAT PACIENTS MUFACE
20 novembre, 2017
El tractament de la dislèxia
30 abril, 2018

Neuropsicologia de la malaltia d’Alzheimer

La malaltia d’Alzheimer (EA) és un trastorn neurodegeneratiu de curs progressiu i amb un increment de la seva prevalença a causa de l’edat a partir dels 65 anys. Així mateix, comporta un elevat cost econòmic, social i humà, amb implicacions jurídiques. El seu diagnòstic, en l’actualitat, es fonamenta en una adequada exploració neurològica d’exclusió i la detecció del seu clàssic perfil neuropsicológic, basat en la tríada afaso-apraxo-agnósica, amnèsia i síndrome disejecutiu. No obstant això, s’investiga l’ús de biomarcadors i marcadors neurocognitivos, que permetin un diagnòstic i tractament més precoç. En aquest sentit, destacar la detecció i adequat diagnòstic diferencial d’una Deterioració Cognitiva Lleu, ja que molts d’aquests pacients poden desenvolupar una EA. El millor tractament de l’EA és la combinació d’una intervenció farmacològica i no farmacològica, que permet ralentir el progrés de la malaltia i millorar la qualitat de vida del pacient, amb repercussió en el seu entorn familiar i social. En la present obra s’aborda, tant per a estudiosos de la neuropsicologia com qualsevol professional sanitari de l’àmbit de les demències, els aspectes més rellevants per a un adequat diagnòstic i intervenció en el pacient amb EA i el suport als cuidadors principals.

DEMANA CITA
Cat