PSICOLOGIA FORENSE

UNITAT PSICOLOGIA FORENSE CIVIL

Familiar

Implica l'avaluació de les distribucions de guarda i custòdia, idoneïtat de règim de visites, valoració dels efectes psicològics de la separació o divorci en els menors implicats, revisions de mesures establertes, avaluació de les capacitats parentals, adopció i tutela de menors, processos de nul·litat matrimonial.

Civil

Implica l'avaluació de les incapacitacions, internaments psiquiàtrics, capacitat testamentària, valoració de seqüeles psicològiques.

Laboral

Implica l'avaluació de les psicopatologies laborals (“burn out”), situacions d'assetjament (“mobbing”) o incapacitat laboral.

UNITAT PSICOLOGIA FORENSE CIVIL PENAL

Avaluació de la inimputabilitat, trastorns psicopatològics, toxicomanies, agressions sexuals, personalitat criminal, perjudici moral - seqüeles psicològiques - i situacions de maltractament.

UNITAT DE MEDIACIÓ FAMILIAR

La mediació familiar és un recurs extrajudicial voluntari de resolució de conflictes, que es caracteritza per la intervenció d'una tercera persona, imparcial i experta (mediadora), que té com a finalitat ajudar a les parts discrepants a aconseguir per si mateixes un acord satisfactori per ambdues. Es tracta, doncs, d'un procés alternatiu a la judicialització.

La mediació familiar neix com a possible solució a conflictes que esdevenen entre persones que tenen fills comuns, ja siguin unides per un vincle de matrimoni, que formen una relació estable de parella, que es troben immerses en un procés de separació conjugal, o qualsevol altra situació que pugui derivar d'una unitat familiar disfuncional.

DEMANA CITA
Cat